Общи условия

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу.

Авторско право
Уебсайтът https://gerifood.com е собственост на Гергана Георгиева.
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на Гергана Георгиева с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на автора.
Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Отказ и връщане на поръчани стоки
Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП имате право да се откажете от закупените стоки в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас. Транспортните разходи при връщането на отказаната редовна стока към доставчика са изцяло за сметка на клиента.
Длъжни сте да съхранявате получените стоки, тяхното качество, опаковки, безопасност и съпровождащата ги документация по време на този срок.
В случай, че желаете да се откажете от закупените книги, следва да ни ги върнете обратно в състоянието и опаковката, в които сте ги получили, и със  съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането им става след договаряне на обезщетение за употребата им.
Клиент, поръчал книги от електронния магазин на https://gerifood.com/bg/, има право да откаже получаването на поръчана от него книга, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
1. Ако при транспортирането книгата или нейната опаковка са повредени. Констатацията и отказът стават в момента на получаване на поръчката.
2. При констатирани липси и ако доставената поръчка явно не съответства на поръчаната от клиента и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на същата. Рекламации се извършват само и единствено в момента на доставката, а при  несъответствия с договореното се предявяват претенции до един месец от доставката.
3. Клиентът има право да иска връщане на поръчаните от него книги/а, ако при неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти на същите или нарушена цялост на опаковката. В този случай, клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил поръчаните книги/а и незабавно трябва да уведоми Доставчика. При предявяване на рекламация клиентът може да претендира за замяна, при условията на чл.113 и чл.114 от ЗЗП.

Политика за поверителност
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и закупувате и/или ползвате продуктите, които предлагаме.
Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.
Моля, обърнете внимание, че този документ се отнася единствено до обработването на посочените по-долу лични данни, които събираме при посещението на уебсайта https://gerifood.com/bg/ и при предоставяните от нас продукти, които могат да бъдат закупени през този уебсайт.

Какви данни събираме и за какви цели ги използваме
Събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, напр., за да изпълним задълженията си по договора за продукта, който сте закупили от нас, за да Ви предложим по-добро клиентско обслужване, за да Ви изпращаме релевантна за Вас информация за други подобни продукти, които предлагаме, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.
Данни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга
Когато закупувате продукт през нашия уебсайт, Вие сключвате договор с нас за предоставянето на този продукт. При закупуването на продукт през нашия уебсайта ние събираме от Вас следните категории лични данни, които са ни необходими за изпълнението на задълженията към Вас:
– ВАШЕТО ИМЕ (ЗА ДА ВИ ИДЕНТИФИЦИРАМЕ КАТО НАШ КЛИЕНТ),
– ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС (ЗА ДА ВИ ПОТВЪРДИМ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПОРЪЧКАТА, НАПР. ЗАВЪРШВАНЕТО ИЛИ ПРОМЯНАТА Ѝ)
– ВАШИЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) (ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС В СЛУЧАЙ НА НУЖДА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА, НАПР. КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ С ПЛАЩАНЕТО, КОГАТО ИСКАМЕ СПЕШНО ДА ВИ УВЕДОМИМ С ПРОМЕНИ ИЛИ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ),
Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти.

Как използваме Вашите данни?
Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени по-горе. Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености ине извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на https://gerifood.com/bg/ и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: gerisfood@gmail.com.